En bättre pelletsmatning

Bränslepellets är inte sällan ett ekonomiskt alternativ för uppvärmning av villor. Genom att ersätta en oljebrännare med en pelletsbrännare har många villaägare kunnat halvera sina värmekostnader, utan alltför stora investeringar. Tyvärr är inte pelletsbrännare och dess kringutrustning alltid optimala och driftavbrott och ojämn förbränning är inte sällan ett återkommande problem.

En standard pelletsanläggning kan sägas bestå av en pelletsbehållare, en skruv med motor som matar pellets upp ur behållaren och sedan låter den trilla ner i pelletsbrännaren som är monterad i en värmepanna. Problemet med en sådan lösning är att brännaren inte vet hur mycket pellets som faktiskt matas fram, den vet endast hur mycket som borde matas fram. Om matningen är ojämn är det inte något som brännaren kan kompensera för och risken är att brännaren stannar eller sotar igen om matningen fungerar för dåligt. För att komma runt detta problem kan man på något sätt mäta och korrigera förbränningen.

Ett sätt att mäta är att använda en syremätare (lambdasensor) monterad i rökkanalen och därigenom få reda på hur förbränningen är och kompensera med bränsle eller luft så att förbränningen blir så bra som möjligt. Tyvärr är detta förknippat med flera problem, bland annat stoft i förbränningsgaserna som gärna sätter igen sensorn och att det är en tidsfördröjning innan förändringar i förbränningen kan mätas. Dessutom kan en syresensor inte klara av att på ett tillförlitligt sätt kompensera för stora variationer i pelletsmatningen. För att få reda på och kontrollera pelletsmatningen räcker det alltså inte med att mäta förbränningsgaserna, man måste mäta pelletsen.

Man kan användas lite olika tekniker för att mäta pellets. Mätningen behöver inte vara helt exakt men måste vara så pålitlig att den går att lita på vid varje pelletsmatning, om och om igen. Det som ligger närmast till hand är nog att på något sätt väga den pellets som matas fram. Det kan låta sig göras med en våg, en motor och diverse mekaniska detaljer. Men ett sådant system riskerar att bli känsligt för nedsmutsning av stoft från pelletsen och riskerar även att bli rätt dyrt i inköp. Vågmekanismen måste till exempel kunna mäta delar av gram för att inte tillföra för mycket fel i processen. Det borde kunna gå att göra på något annat sätt, eller hur?

Det gör det. Det går att mäta pelletsmängd utan att använda rörliga delar, utan att ha några mekaniska detaljer som kan krångla och ändå få en tillförlitlig mätning av pelletsmängden. Exakt hur detta går till kommer inte att beskrivas här, men tekniken har testats under flera eldningssäsonger med utmärkt resultat. Uppmätt pelletsmängd ligger inom en eller ett par procent avvikelse från den verkliga vikten, även efter en hel eldningssäsong utan något behov av omkalibrering eller justering.

Systemet för mätning och styrning av pelletsmängd består av en mikrodatorbaserad styrbox som placeras mellan en helt vanlig pelletsbrännare och matningsskruvens motor. Brännaren har alltså inte längre direktkontakt med skruvmotorn, styrboxen sitter däremellan. Till styrboxen ansluts pelletsmätaren som rent fysiskt sitter placerad på matningsskruvens fallrör och mäter pellets som passerar ner i matningsslangen till pelletsbrännaren.

I en standardanläggning fungerar pelletsmatningen oftast så att när pelletsbrännaren behöver pellets slås strömmen till matningsskruvens motor på under några sekunder, ju längre tid ju mer pellets som brännaren vill ha, varvid pellets matas fram och ner i brännaren. Vid uppstart går t ex skruven ett flertal sekunder för att en tillräckligt stor startdos pellets ska matas fram.

Med styrboxen inkopplad känner denna av hur mycket pellets som brännaren önskar genom att mäta hur länge brännaren vill att skruven ska vara igång och styr skruvens motor efter behov. Genom de data som kommer från pelletssensorn vet styrboxen hur mycket pellets som matas fram och den stänger av och slår på skruvens motor efter hur stor mängd pellets som brännaren önskar. Eftersom pellets alltid matas lite ojämnt kommer det ibland att komma lite för mycket pellets. Detta räknar styrboxen av mot nästa pelletsportion och en mycket jämn förbränning åstadkoms. Även om pelletsmängden från matingsskruven är mycket ojämn kommer styrboxen att kunna hålla ett jämnt flöde av pellets till brännaren så länge matarskruven kan mata tillräcklig mängd pellets vid kontinuerlig drift.

Fördelarna med ett sådant här system är högre tillförlitlighet, jämnare förbränning och lägre pelletsförbrukning eftersom brännaren kan vara snålare inställd utan risk för driftstopp. Brännarens livslängd ökar även när förbränningen blir jämnare. En ytterligare fördel är att förbrukningen kan mätas mer exakt, effektförbrukning kan loggas i en dator och kan följas timme för timme. Även funktioner som rengöringsintervall av brännare och värmepanna efter en viss mängd pellets kan implementeras.

Skriv en kommentar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>